Note an sla data ëd la prima atestassiun ëd chèiche parola italian-a

Pubblicato nel settembre 2017.

Le studi dij test piemuntèis antic, dzurtüt dij Sermun Sübalpin ed la fin del sécul ch’a fa dudès e dl’Opera Jocunda, publicà an Ast del 1521, nen mac a l’ha purtane a prupun-e na sulüssiun a la veja chestiun ëd la lenga dlë prediche sübalpin-e, ma co a sügerì chèiche agiurnament rësguard a la datassiun ëd la prima ucurensa ëd vaire vus che ancheuj a fan part del lessic italian.

Tant per cuminsé i vureria signalé ‘d vus cume naia, dunt ël plüral naie a l’è già present ant ij Sermun Sübalpin, scrit an na lenga mutubin dëscütüa che, basandse an sël mod d’afërmé già del 1994 i l’aviu ciamà lenga d’oéNaje, sempre al plural, as treuva co  ant l’Opera Jocunda, püblicà an Ast dek  1512.

[…]

Leggi tutto lo studio in PDF: Note an sla data ëd la prima atestassiun ëd chèiche parola italian-a

© 2016 Fondazione Enrico Eandi
Via G. B. Bricherasio, 8 | 10128 - Torino
P.IVA 10168490018
www.fondazioneenricoeandi.it